Amendementen warmte

Thema 2 Warmtetransitie gebouwde omgeving

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een belangrijk element uit de energietransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

De warmtetransitie is een lastig thema voor de VVD. Als liberaal willen we dat elk individu en elk bedrijf eigen keuzes kunnen maken hoe de woning of het pand van warmte te voorzien. Tegelijkertijd vinden wij als VVD dat de energietransitie betaalbaar moet zijn en zoeken we naar de laagste maatschappelijke kosten. Dit wringt.

In het Klimaatakkoord is gekozen voor de ‘wijkaanpak’ als hoofdaanpak; gemeenten bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas gaat. Overigens kunnen woning- en pandeigenaren zelf tot dat moment al wel stappen zetten, bijvoorbeeld (rendabele) isolatie aanbrengen. Het gevolg van de wijkaanpak is dat individuen die het niet eens zijn met de keuze in de wijk, tegen hun wil van het aardgas af moeten. En dat wringt met het liberale gedachtegoed. Maar iedereen de eigen keuze laten is maatschappelijk onbetaalbaar; er kan namelijk niet in elke wijk een groengasnet, een warmtenet en een verzwaard elektriciteitsnet aangelegd en geëxploiteerd worden.

Heb je nieuwe amendementen, moties, vragen en voorstellen? Of heb je vragen? Mail dan naar info@liberaal-groen.nl.

Motie_Aardgasvrij_haalbaarheidsstudie

Motie_Isolatie_opgaveinzichtelijk

Motie_TVW_businesscase_TVW

Motie_TVW_innovatie_warmtenet_toekomst

Motie_TVW_isolatie_ontwikkelbuurten

Motie_warmte_voorkom_monopolie

Motie_warmtenet_hoog_en_laagtemperatuur_mogelijkmaken

Motie_warmtetransitie_woonlasten_monitoren

Image by Willi Heidelbach from Pixabay