Standpunten

Leden van Liberaal Groen onderschrijven de volgende beginselen.

We erkennen het probleem en gaan de uitdaging aan

Erkenning van het belang van het mondiale vraagstuk van energie, klimaat, voedsel en water als de belangrijkste uitdaging voor een groeiende wereldbevolking. We nemen nu beslissingen voor de welvaart en het welzijn van volgende generaties. Voor liberale politiek is dat een topprioriteit.

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid

Het liberale streven naar vrijheid brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om aan de grote mondiale vraagstukken substantieel bij te dragen, ook op nationaal niveau. Daarvoor stelt de overheid de kaders en schept de voorwaarden. Daarbinnen geven individu, bedrijf of organisatie uitvoering aan hun handelen. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid.

Het liberale streven naar vrijheid brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om aan de grote mondiale vraagstukken substantieel bij te dragen, ook op nationaal niveau. Daarvoor stelt de overheid de kaders en schept de voorwaarden, waarbinnen individu, bedrijf of organisatie uitvoering geven aan hun handelen. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid.

Vergroening van het belastingstelsel is nodig

Vergroening van het belastingstelsel helpt burgers keuzes te maken en draag bij aan bewustwording. De heffing moet worden verlegd van inkomen naar consumptie. Dit kan onder meer door het positief (financieel, fiscaal) stimuleren van bewust gedrag en handelen, en het beprijzen van de belasting van het milieu (o.a. ecotax, CO2 uitstoot, groene autoheffing). Vergroening van het belastingstelsel is geen betutteling van burgers, maar biedt keuzes, met prijsconsequenties, en op basis van marktwerking.

Het energievraagstuk: de vervuiler betaalt

Het energievraagstuk voorziet naast beperking van gebruik vooral in transititie naar hernieuwbare en schone bronnen: zon- en windenergie, biobrandstoffen, geothermie en getijdenenergie. De overheid moet een snelle overgang entameren door voor schone bronnen gelijke voorwaarden te scheppen als voor bestaande. Dit betekent dat maatschappelijke kosten moeten worden toegerekend aan de bron en het principe ‘de vervuiler betaalt’ op productie en verbruik van energie wordt toegepast. Zodoende worden schone bronnen concurrerend en niet afhankelijk van subsidie. Beleidsmaatregelen zijn daarbij bijvoorbeeld verplichtstelling van CO2 afvang en een terugkoopregeling met prijsgarantie voor eigen opgewekte energie.

De overheid loopt voorop in de groene economie

De overheid stimuleert de groene economie: Allereerst door innovatie, effectieve en betrouwbare (langdurige) regelingen, premies voor investeringen, geen subsidie voor consumptie. Daarnaast wordt toegelegd op de aanpak van de meest vervuilende uitstoot van broeikasgassen, omdat daarmee de belangrijkste winst is te behalen en milieudoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Het aantal regelingen en regels  op het gebied van milieu kan door deze focus daarmee aanzienlijk worden teruggebracht.

Energietransitie = Economische transitie

Energietransitie impliceert ook een economische transitie. Nederland moet met een innovatief bedrijfsleven gaan uitblinken in de ontwikkeling en met name ook productie van duurzame energiebronnen. Groen beleid schept bij uitstek economische kansen.

Op ons kan je bouwen

In het bijzonder worden speciale langdurige regelingen of programma’s ontwikkeld voor duurzaam bouwen en energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit en biologische landbouw. Op al deze drie terreinen wordt de burger actief betrokken, zodat voor deze veranderingen in het dagelijks leven draagvlak kan ontstaan.

Duurzaamheid in het ruimtelijk beleid

In het ruimtelijk beleid zal steeds meer met duurzame ontwikkeling rekening gehouden moeten worden. Functies in het gebied, zoals grootschalige landbouw, stedelijke ontwikkeling, recreatie en natuurontwikkeling moeten meer van elkaar worden gescheiden, zodat er minder strijd is in het ruimtegebruik, en functies ook voldoende ruimte kunnen krijgen.