Amendementen op het Europese verkiezingsprogramma

VVD Europa logo

Vanuit Liberaal Groen worden 61 amendementen op het Europese verkiezingsprogramma van de VVD ingediend. Dat is dinsdagavond 12 december besloten in een digitale ledenbijeenkomst.

Een aantal amendementen zijn redactioneel. Een aantal stellen kleine, maar voor Liberaal Groen relevante tekstwijzigingen voor. Zo zouden we gentech en kweekvlees graag specifiek in het programma willen benoemen en het tussendoel van 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990 op weg naar netto-nul emissies in 2050 toevoegen.

Daarnaast pleit Liberaal Groen voor geharmoniseerde regelgeving om hergebruik en reparatie te bevorderen. Meerdere amendementen over dierenwelzijn hebben tot doel Nederlandse wet- en regelgeving Europees door te trekken. In beide gevallen — circulariteit en dierenwelzijn — hecht de VVD aan een zo gelijk mogelijk speelveld. Dat betekent ook dat we minder grondstoffen en producten van buiten de EU willen importeren als die elders minder duurzaam zijn gedolven of gemaakt.

Om dezelfde reden stelt Liberaal Groen voor een aantal zinnen in het conceptprogramma te herschrijven die ruimte laten voor uitzonderingen of vertraging. Dat zou de concurrentiepositie van vooruitstrevende, Nederlandse bedrijven benadelen. We leggen de lat liever hoog.

Daarnaast steunt Liberaal Groen nadrukkelijk CO₂-opslag en -hergebruik, willen we de uitstoot van broeikasgassen in de land- en tuinbouw — net als in de industrie — beprijzen, en vragen we meer aandacht voor de beschikbaarheid van zoet water en de bescherming van waterkwaliteit in het verkiezingsprogramma.

Procedure

Leden van Liberaal Groen konden tot 9 december voorstellen doen voor amendementen. Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst van 12 december zijn alle voorgestelde amendementen voorzien van een appreciatie door het bestuur en gedeeld met de leden. 54 amendementen werden door het bestuur geheel overgenomen. Nog eens zes ‘deels’, waarbij in de regel de tekst van het amendement in samenspraak met de indieners werd ingekort.

Eén amendement is geweigerd, omdat het inhoudelijk te ver van de thema’s van Liberaal Groen af stond. Nog een amendement werd verworpen, omdat onduidelijk was welk doel de voorgestelde toevoeging beoogde. De overige amendementen werden ingetrokken of kwamen te vervallen door overlapping. 61 amendementen zijn voor de deadline van 16 december ingediend bij de landelijke VVD.

Volgende stappen

In ons overzicht zijn de amendementen genummerd naar de (eerste) zinsregel waar het amendement over gaat. De amendementen zullen unieke nummers krijgen in de leeswijzer van de landelijke VVD.

Naast de indiener(s) hebben bestuursleden van Liberaal Groen zich opgegeven als tweede en/of eventueel derde woordvoerder van amendementen. Dit om te voorkomen dat bij afwezigheid van de indiener(s) tijdens óf de digitale deelsessies van 22 en/of 23 januari óf de Algemene Vergadering van 27 januari het amendement als ingetrokken wordt beschouwd.

De leeswijzer van de 157e AV wordt op 19 januari verwacht. Daarin worden de amendementen van alle netwerken opgenomen — met appreciates van het hoofdbestuur — alsook de indeling van de deelsessies op 22 en/of 23 januari.

In de deelsessies worden de amendementen inhoudelijk behandeld. We verwachten dat de aanmelding hiervoor via MijnVVD zal verlopen. Tijdens de AV van 27 januari zal over amendementen worden gestemd. Daarvoor komt een aparte ticketverkoop.