Motie Liberaal Groen over files overgenomen

File

Op de 146e Algemene Vergadering van de VVD werd de volgende motie van Liberaal Groen overgenomen.

Overwegende dat het fileprobleem hardnekkig is, slecht is voor economie en klimaat;

Overwegende dat alleen maar meer asfalt het probleem ook niet oplost;

En het bestrijden van files veel voordelen voor automobilist en samenleving oplevert in de vorm van tijd, geld en minder fijnstof en CO2-emissie;

Kennis genomen van het feit dat variabele beprijzing van autogebruik wezenlijk kan bijdragen aan de oplossing van files door betere doorstroming en benutting van de infrastructuur;

Verzoekt de Tweede Kamerfractie van de VVD onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor variabele beprijzing, met als uitgangspunt dat het systeem hiervoor budgettair neutraal is voor de automobilist.

Files worden een steeds groter economisch probleem, én klimaatprobleem. Ondanks forse investeringen in meer asfalt en openbaar vervoer blijven de files groeien. Bestrijden van files is goed voor de economie (ze kosten ons nu €3 miljard per jaar) en goed voor het klimaat.

Het oplossen van de files vraagt om andere maatregelen. Veel experts pleiten voor een vorm van variabiliseren van de kosten als effectievere maatregel dan meer asfalt. Grote steden als London, Singapore en Stockholm hebben met succes een spitsheffing ingevoerd. Zelfs de RAI gaf vorige week aan dat “de beste maatregel is een systeem van eerlijk betalen naar gebruik, waarbij autobelastingen worden omgezet naar een kilometerprijs op basis van de uitstoot per auto.”

De RAI voegt eraan toe dat dit nodig is om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen. De benodigde technieken voor het variabiliseren van die kosten zijn beschikbaar. Die dragen bij aan het slimmer en effectiever benutten van onze infrastructuur. Dat kan, zoals de RAI aangeeft, zonder de automobilist op kosten te jagen.

Dus alle reden om te onderzoeken hoe variabele beprijzing een oplossing kan bieden, met als uitgangspunt budgettair neutraal systeem.