158e AV neemt moties van thematische netwerken over

Bram Cool Margreet van Gastel Roeland Donker

Beide door Liberaal Groen mede-ingediende moties zijn door de 158e Algemene Vergadering van de VVD overgenomen.

De motie ‘Kracht van het debat in de partij,’ die nummer 5 kreeg in de leeswijzer en samen met de netwerken FinanciĆ«n, LNV en Migratie & Integratie was ingediend, kreeg zaterdag 51 procent steun van de leden. Het bestuur van Liberaal Groen is alle leden bijzonder dankbaar voor hun steun en vertrouwen! Met deze motie hopen wij te voorkomen dat actieve thematische netwerken, zoals Liberaal Groen, worden opgeheven, samengevoegd of anders worden ingericht zonder instemming van het zittende netwerkbestuur.

Over de motie ‘Leden laten meebeslissen over toekomst thematisch netwerken,’ die in de leeswijzer nummer 13 kreeg, was voorafgaand aan het congres overeenstemming bereikt.

Deze motie riep het hoofdbestuur op om,

Een gemotiveerd voorstel tot herinrichting van de thematische netwerken voor te leggen aan de volgende Algemene Vergadering.

Het hoofdbestuur ging akkoord met de aanpassing:

Een onderbouwd voorstel tot herinrichting van de thematische netwerken voor te leggen aan de leden, hetzij op een volgende Algemene Vergadering danwel via een landelijk aangekondigde bijeenkomst, waarbij de leden hun input kunnen geven op dit voorstel, alvorens er onomkeerbare besluiten worden genomen.

Daarom hoefde deze motie niet in stemming te worden gebracht.

We zijn ook blij dat een motie tegen ‘doorgeschoten’ klimaatbeleid met 69 procent van de stemmen werd verworpen. Deze motie was door het hoofdbestuur ontraden, omdat bedrijven geen baat hebben bij ‘jojobeleid’:

dus niet het continue stapelen van nieuwe maatregelen, maar ook niet het plots afzwakken van het bestaande beleid.

De behandeling van de amendementen op de Statutenwijziging en het Huishoudelijk Reglement is uitgesteld naar de volgende Algemene Vergadering, in het najaar. Liberaal Groen zal dan alsnog, wederom samen met andere thematische netwerken, pleiten voor behoud van ons recht om kandidaten voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer, het Europees Parlement en het hoofdbestuur voor te dragen en het recht om zelfstandig aanvullende bestuursleden te benoemen. Ons voorstel is om de huidige praktijk — het hoofdbestuur benoemt de voorzitter en secretaris van het thematisch netwerk — op te nemen in het Huishoudelijk Reglement.