Uitkomst amendementen op het Europese verkiezingsprogramma

Malik Azmani Han ten Broeke

Zaterdag is tijdens de 157e Algemene Vergadering van de VVD het partijprogramma voor de Europese verkiezingen vastgesteld.

Vanuit Liberaal Groen waren 61 amendementen op het conceptprogramma ingediend. Daarvan zijn er 23 door het hoofdbestuur overgenomen. Deze komen één-op-één terug in het definitieve programma. Van 17 amendementen is een deel of de strekking overgenomen. Over nog eens negen amendementen werd voorafgaand aan het congres een compromis bereikt. De overige amendementen zijn door Liberaal Groen ingetrokken.

Dit overzicht geeft de nummers die de amendementen kregen in de leeswijzer van de VVD.

Overgenomen

 • 13 van Bram Cool (redactioneel).
 • 74 van Donald Kreiken over het collectief inkopen van grondstoffen.
 • 75 van Donald Kreiken over beter ontwerpen en materialen terugwinnen.
 • 88 van Wilko Pels over hergebruik als norm.
 • 152 van Donald Kreiken over geharmoniseerde productstandaarden.
 • 153 van Jean Aerts over gezond voedsel (redactioneel).
 • 155 van Thom van Gerwe over een gezonde leefomgeving als basisvoorwaarde in plaats van ‘kans’.
 • 159 van Thom van Gerwe over het belang van een gelijk speelveld.
 • 162 van Jean Aerts over tuinders (redactioneel).
 • 163 van Elisa van der Plas over gentech.
 • 171 van Margretha du Carmo Krabbe over het verminderen van dierproeven.
 • 174 van Nick Ottens over ‘normen’ in plaats van ‘principes’ voor milieu en voedselveiligheid.
 • 175 van Bram Cool over gelijke behandeling voor dierlijk en plantaardig in voedselbeleid.
 • 176 van Jean Aerts over lagere eisen voor import.
 • 178 van Sepideh Pouwels over kennis en expertise delen met derde landen.
 • 179 van Donald Kreiken over zeewier.
 • 180 van Pieter Stroop van Renen over een EU-positieflijst voor huisdieren.
 • 181 van Michael van Os de Man om fok van, en handel in, dieren met schadelijke kenmerken te verbieden.
 • 184 van Margreet van Gastel over CO₂-opslag en -hergebruik.
 • 187 van Donald Kreiken over sluiting kerncentrales (redactioneel).
 • 192 van Bram Cool over treinen niet alleen ‘over land’ concurrerend maken met het vliegtuig.
 • 194 van Raymond van der Meer over stil vliegen (redactioneel).
 • 276 van Bram Cool over verduurzaming van lucht- en scheepvaart (was eerder ontraden).

Deels of strekking overgenomen

 • 240 van Nick Ottens over soja-import.
 • 241 van Nick Ottens over het halen van doelen in de landbouw.
 • 242 van Bram Cool over verduurzaming van de landbouw.
 • 244 van Thom van Gerwe over verkoopbenamingen voor zuivel.
 • 245 van Thom van Gerwe over ‘groene’ in plaats van ‘nieuwe’ beschermingsmiddelen en kweekvlees.
 • 248 van Thom van Gerwe over doelsturing in de landbouw (redactioneel).
 • 255 van Thom van Gerwe over het beprijzen van emissies in de landbouw.
 • 256 van Nick Ottens over normen voor dierwaardigheid en duurzaamheid in de landbouw.
 • 257 van Nick Ottens over EU voedselkeuzelogo’s.
 • 261 van Piet Jansen om niet-afbreekbare stoffen niet in het milieu te brengen.
 • 263 van Piet Jansen over Natura 2000-gebieden.
 • 266 van Michael van Os de Man over een verbod op wilde dieren in circussen en stierenfeesten.
 • 272 van Donald Kreiken over leveringszekerheid.
 • 275 van Bram Cool over financiële prikkels voor innovatie.
 • 278 van Raymond van der Meer over verduurzaming van transport.
 • 279 van Rogier Vergouwen om vliegtuig en trein beter op elkaar af te stemmen.
 • 280 van Raymond van der Meer om Europa’s koploperspositie te behouden.

Compromis bereikt

 • 247 van Tomas van Hemert over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De verwijzing naar ecoactiviteiten of natuur- en landschapsbeheer wordt op een andere manier in het programma verwerkt.

 • 249 van Michael van Os de Man voor een import- en productieverbod op bont.

Dit komt in preciezere woorden terug in het programma.

 • 251 van Michael van Os de Man over een verbod op kooihuisvesting van dieren.

De indieners zijn akkoord gegaan met het ’tegengaan’ van kooihuisvesting waar dit niet in het belang is van het dier.

 • 258 van Pieter Stroop van Renen voor het verbieden van veetransporten van en naar buiten de EU.

In plaats van een verbod, stelt het programma voor om de regels voor transport binnen de EU toe te passen op transporten van buiten de EU.

 • 259 van Nick Ottens over de visserij.

Toegevoegd wordt dat de VVD zoekt naar ‘alternatieven’ op de aanlandplicht en cameratoezicht.

 • 262 van Piet Jansen over het versterken van biodiversiteit.
 • 269 van Marjolein Groot Koerkamp over aandacht voor water in EU-beleid.

De strekking wordt elders in het programma overgenomen.

 • 270 van Margreet van Gastel en 273 van Casper Brack over een tussendoel van 90 procent CO₂-reductie in 2040.

Dit wordt 85 procent, in lijn met het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Ingetrokken

De volgende amendementen zijn door Liberaal Groen ingetrokken naar aanleiding van de appreciatie en toelichting van het hoofdbestuur:

 • 110 van Bram Cool: schrap vergelijking met Verenigde Staten.
 • 129 van Bram Cool: schrapt ‘duurzaamheid moet bespreekbaar zijn’.

Het hoofdbestuur wees er op dat deze zin slaat op onderhandelingen over een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

 • 238 van Nick Ottens over voedseltekorten.

Ingetrokken ten gunste van amendement 239 van het netwerk Financiën met dezelfde strekking.

 • 243 van Jean Aerts over gezond eten.
 • 246 van Jean Aerts over EFSA toetsingskaders.
 • 250 van Manon Stevens over het handhaven van het verbod op medisch onnodige ingrepen bij dieren.

Het hoofdbestuur wees er op dat de strekking van het amendement — landbouwsubsidies korten bij overtredingen — al EU-beleid is.

 • 252 van Nick Ottens over Europese normen voor dierwaardigheid en duurzaamheid van voedsel.
 • 264 van Piet Jansen over het mogelijk schrappen van Natura 2000-gebieden.
 • 265 van Pieter Jansen om ‘productiedoelen’ niet mee te wegen in flora- en faunabeheer.
 • 267 van Piet Jansen over jacht.
 • 268 van Pieter Stroop van Renen over een verbod op de import van jachttrofeeën.
 • 277 van Bram Cool over reizen.

Het definitieve verkiezingsprogramma verschijnt binnenkort op vvd.nl. We danken de programmacommissie en het hoofdbestuur voor het vele werk en de gesprekken, en wensen Malik en zijn team succes in de verkiezingen op 6 juni!