Vervolg moties 155e AV

Sophie Hermans

Liberaal Groen diende tijdens de 155e Algemene Vergadering van de VVD drie actuele moties in:

  1. Bescherm Nederlandse industrie tegen doorgeschoten klimaatbeleid door elektriciteitscentrales en zware industrie niet dubbel op te nemen in zowel Europese als Nederlandse CO₂-reductiedoelen.
  2. Rapporteer volledige voetafdruk van de Nederlandse broeikasgasuitstoot en baseer klimaatbeleid op het wereldwijde klimaatimpact.
  3. Geen ’taks’ op plantaardige melk, maar een gelijk speelveld door de verbruiksbelasting op koe- en plantaardige melk gelijk te trekken.

De drie moties werden aanvankelijk door de fractie ontraden, maar Teams Energie en Voedsel hebben in overleg met Kamerleden voor twee van de drie een oplossing gevonden.

Tegenover het dubbel opnemen van bedrijven in Europese en Nederlandse klimaatdoelen stelde Silvio Erkens, woordvoerder klimaat- en energiebeleid, de subsidies die beschikbaar zijn om maatwerkafspraken te maken met de Nederlandse industrie. Dat zijn Nederlandse, geen Europese, gelden, daarom is het volgens hem rechtvaardig om aan Nederlandse bedrijven aanvullende eisen te stellen. Het congres ging in die redenatie mee en stemde bij meerderheid tegen de motie. Erkens heeft nader overleg over de strekking van de motie toegezegd.

De fractie is het met Liberaal Groen eens dat de uitstoot van Nederlandse bedrijven en consumenten in het buitenland relevant is. Zo importeert Nederland vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten terwijl het winnen van aardgas op de Noordzee veel minder vervuilend is. De aardgaswinning in Amerika telt echter niet mee in ‘onze’ cijfers. Zouden we de broeikasgasuitstoot die Nederland wereldwijd veroorzaakt wel meetellen, dan is die tussen 2017 en 2021 niet afgenomen, volgens het CBS — ondanks miljarden euro’s aan klimaatbeleid. De motie vroeg om de buitenlandse effecten mee te nemen in het verdelen van subsidies en om limieten te stellen aan de ecologische voetafdruk van batterijen, elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen. Omdat daarbij ook andere factoren meespelen, was de fractie bereid om de ‘strekking’ over te nemen, maar niet de volledige motie. Stemming was daarom overbodig. Er volgt een gesprek met Silvio Erkens.

Team Voedsel heeft duidelijk gemaakt dat de oorspronkelijke reden om koemelk uit te zonderen van de verbruiksbelasting niet meer opgaat: in plantaardige melkproducten zit inmiddels minder suiker dan in koemelk. Folkert Idsinga, woordvoerder fiscaliteit, begrijpt dat een belastingverhoging van 8 naar 26 eurocent per liter hard aankomt bij havertelers en ondernemers in de alternatieve-zuivelsector. VVD’ers zijn nooit blij met hogere belastingen; in dit geval druist het ook nog eens in tegen onze wens om de landbouw te verduurzamen. De fractie onderschrijft het belang van een gelijk speelveld. De motie is daarom niet in stemming gebracht.

Tientallen leden van Liberaal Groen steunden ook twee moties die pleitten voor betere treinverbindingen in West-Europa en een internationale kerosinebelasting.

De eerste werd door de fractie overgenomen, en bleek uiterst actueel: daags voor de Liberale Open Dag in Apeldoorn liet Eurostar weten de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen tussen 2024 en 2025 op te schorten in verband met werkzaamheden op Amsterdam Centraal. Er rijden dit jaar vier Eurostars per dag naar Londen. Volgens ProRail is er capaciteit voor 12.

Het voorstel om de Nederlandse vliegticketbelasting te vervangen met een Europese kerosinebelasting was in goed overleg met Daniel Koerhuis, woordvoerder luchtvaart, geschreven en kreeg steun van 83 procent van de leden. Een enorme opsteker en voor Liberaal Groen een voorbeeld van hoe het principe ‘de vervuiler betaalt’ — waar we in april een webinar over hielden — kan worden omgezet in beleid.